fbpx

Allmänna avtalsvillkor vid försäljning av Solcellsanläggning

 

Dessa Avtalsvillkor utgör en integrerad del av Kundens avtal med Brael Norden AB (nedan ”Brael Norden AB”) avseende leverans och installation av Solcellslösning samt Tilläggstjänster. Giltiga från och med 2019-06-01.

1. Solcellslösning och Tilläggstjänster 

Brael Norden AB åtar sig att leverera och installera den Solcellslösning som framgår av avtalet. Vidare åtar sig Brael Norden AB att leverera de Tilläggstjänster som framgår av avtalet. För Tilläggstjänsterna gäller även de särskilda villkor som framgår av dessa Avtalsvillkor.

2. Installation och driftsättning av Solcellsanläggningen

Brael Norden AB och Kunden avtalar om tid för leverans och installation av Solcellsanläggningen. I installationsmaterial ingår komplett montagesystem, UV-beständig dubbelisolerad kabel med anslutningskontakter, AC/DC-brytare. Dessutom hanterar Brael Norden AB för- och efteranmälan till elnätsbolag. Vid installationen och avlämnandet av Solcellsanläggningen ansvarar Kunden för att denne eller någon representant för Kunden närvarar.

Kunden ska även bereda Brael Norden AB och Brael Norden ABs underentreprenör tillträde till utrymmen som är nödvändiga för installation av Solcellsanläggningen. Det åvilar Kunden att ansöka om bygglov om Kunden och Brael Norden AB inte skriftligen har kommit överens om annat. Om installationen av Solcellsanläggningen försenas till följd av bygglovsansökan eller omständigheter som Brael Norden AB inte kan styra över, ska datum då Solcellsanläggningen ska vara installerad och klar för användning skjutas fram och ny tid för leverans och installation ska avtalas mellan parterna. Detsamma gäller om förseningen är orsakad av nödvändiga förstärkningar av elnätet.

Solcellsanläggningen är installerad och klar för användning när kopia eller original av kontrollplan överlämnats till Kunden. För det fall Kunden inte fullgjort sina förpliktelser för att Solcellsanläggningen ska kunna driftsättas, till exempel avsaknad av anslutningsmöjligheter ska Solcellsanläggningen anses vara installerad och klar för användning då Brael Norden AB, eller dess underentreprenör, installerat Solcellsanläggningen på avsedd plats.

Vid eventuellt bortfall av antal paneler vid installation så reduceras priset per panel inklusive montagematerial.

Vid bortfall av antal paneler på kundens begäran så reduceras priset enligt Brael Norden ABs inköpspris för det materialet. Eventuella fraktkostnader för returer som då uppstår betalas av kunden.

Följande ingår ej i offererat pris: 

 
 • Om befintlig elcentral måste bytas eller kompletteras för att en godkänd installation ska kunna genomföras.
 • Jordfelsbrytare eller överspänningsskydd ingår ej om inte annat avtalats.
 • Kabeldragning AC mer än 5 m mellan växelriktare och elcentral.
 • Om ändring av placering av panelerna eller växelriktare på kundens begäran efter att installationen har påbörjats tillkommer arbetskostnader för den ändringen.
 • Kostnader för bygglov.
 • Eventuell kapsling eller låsbar bruytare om detta är ett krav från nätägaren.
 • Förstärkning av takkonstruktion om nödvändigt för säker och godkänd installation.
 • Transport av material mer än 15 m från upplagsplats.
 • Grävning för markläggning av kabel.
 

3. Ångerrätt 

Om avtalet har ingåtts per distans, till exempel via telefon eller internet, gäller ångerrätt enligt lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokal. Kunden har i dessa fall rätt att ångra sig inom fjorton (14) kalenderdagar, räknat från dagen för leverans av produkten eller dagen för avtalad tjänst, dock tidigast från den dag då Kunden fått föreskriven information om sin ångerrätt. Om Kunden vill utöva sin ångerrätt ska Kunden lämna eller sända ett meddelande om detta till Brael Norden AB. Kunden kan använda sig av Konsumentverkets standardformulär som finns på Konsumentverkets webbplats. Kunden ska även kontakta Brael Norden ABs
kundservice för att erhålla vidare returinstruktioner. Returnering ska ske inom fjorton (14) dagar från det att Kunden utövade sin ångerrätt och returneringen ska ske i fullständigt, oskadat och i väsentligen oförändrat skick. All dokumentation ska bifogas returförsändelsen. Kunden står för returkostnaderna, vilket inkluderar eventuell ned- eller bortmontering. Om Kunden utövar sin ångerrätt ska denne ersätta Brael Norden AB för a) förhöjda leveranskostnader på grund av Kundens val av leveransmetod, för det fall Brael Norden AB har gått med på att stå för kostnaderna för återsändandet, b) eventuell värdeminskning i den mån det beror på att Kunden hanterat produkten i större omfattning än som varit nödvändigt för att fastställa produktens egenskaper eller funktion, och c) en proportionell andel av det avtalade priset för installation som utförts innan Kunden utövade sin ångerrätt, i de fall då Kunden har begärt att installationen skulle påbörjas innan eller under ångerfristen.

3.1 Hävning av avtal efter ångerfrist

En part kan häva ett avtal om motparten gjort sig skyldig till väsentligt avtalsbrott.

En obefogad hävning utgör avtalsbrott för vilket bestämmelserna om påföljder är tillämpliga. En obefogad hävning utgör inte automatiskt ett väsentligt avtalsbrott. Den part som drabbas av avtalsbrott som inte är ursäktligt enligt § 10.2 i avtalslagen har rätt till skadestånd. Skadestånd kan kombineras med övriga påföljder.

 1. Skadeståndsersättningen ska försätta den part som drabbats av avtalsbrott i samma ekonomiska position som om prestation skett i enlighet med avtalet.
 2. Skadeståndet omfattar ersättning för skada som orsakats av avtalsbrottet och för framtida skada som sannolikt kommer att inträffa på grund av avtalsbrottet. Skada innefattar kostnader och utebliven vinst.
 3. Skadeståndet innefattar endast sådan skada som kan fastställas med skälig säkerhet.
 4. Skadestånd för förlorad möjlighet till vinst ska fastställas i proportion till sannolikheten för att vinsten skulle ha realiserats.
 5. Skadan får uppskattas till skäligt belopp när skadeståndet inte kan fastställas med tillräcklig säkerhet på grund av att full bevisning om skadan inte alls eller endast med svårighet kan föras. Så får också ske om bevisningen medför kostnader eller olägenheter som inte står i rimligt förhållande till skadans storlek och skadeståndet avser ett mindre belopp (se rättegångsbalk 35:5).
 

4. Kreditupplysning 

Brael Norden AB har rätt att utföra kreditprövning av Kunden innan Avtalets ingående och har rätt att avböja att ingå avtal med Kunden utifrån resultatet från kreditprövningen.

5. Betalningsvillkor 

90% 10 dagar vid färdigställd takinstallation, 10% 10 dagar efter inkoppling av AC, DC och driftstest av elektriker.

Efter förfallodatum debiteras dröjsmålsränta enl. lag. Eventuell fakturaanmärkning skall göras inom 8 dagar. Resor till och från arbetsplatsen ingår i offererat pris.

Full betalning ska erläggas på förfallodatum även i de fall då eventuella anmärkningar eller reklamationer efter installationen är färdigställd görs av kund. Eventuell fakturaanmärkning skall göras inom 8 dagar.

För det fall betalning inte erläggs i tid äger Brael Norden AB rätt att kräva ersättning för betalningspåminnelse, dröjsmålsränta enligt räntelagen (SFS 1975:635) samt andra åtgärder med anledning av betalningsförsummelsen.

Vid deleveranser med mer än 14 dagar mellan varje moment delfaktueras varje moment vid färdigställandet av detta.

 

6. Återtagandeförbehåll

Solcellsanläggningen förblir Brael Norden ABs egendom intill dess att full betalning erlagts av Kunden.

7. Fel och garantier 

Brael Norden AB svarar för att Solcellsanläggningen levereras i avtalsenligt skick. Brael Norden AB svarar endast för fel som finns vid den tidpunkt när Solcellsanläggningen blir installerad och klar för användning och som visar sig inom angivna garantitiden. Garantitiden börjar gälla när Solcellsanläggningen är installerad och klar för användning. Brael Norden ABs ansvar omfattar inte fel om Brael Norden AB gör sannolikt att felet beror på olyckshändelse eller därmed jämförlig händelse. Brael Norden ABs ansvar omfattar inte heller fel som uppstår till följd av bristfälligt underhåll, ändringar utan Brael Norden ABs skriftliga medgivande, av Kunden oriktigt utförda reparationer eller annat agerande av Kunden. Brael Norden AB ansvarar inte heller för normal förslitning eller försämring.

Garantitider solcellsanläggningen:

Solcellspaneler
Enligt tillverkarens villkor.

Växelriktare
Enligt tillverkarens villkor.

Optimerare produktgaranti
Enligt tillverkarens villkor.

Underkonstruktion
Enligt tillverkarens villkor.

Installation
Enligt konsumenttjänstlagen. 5 års garanti med 10 års reklamationsrätt.

Brael Norden AB gör inte några åtaganden avseende faktisk produktion. Brael Norden AB ansvarar inte för produktionsbortfall som är att hänföra till yttre omständigheter som Brael Norden AB inte kan påverka, såsom exempelvis skuggning och strömavbrott.

Yttre omständigheter som kan påverka produktionen där inte Brael Norden AB kan hållas ansvarig för garantiåtagande är:

 • Det kan påvisas att skuggfrekvensen över taket har förändrats i jämförelse hur det var vid installationstillfället. Exempel på situationer där skuggfrekvensen ändras kan vara uppsatta flaggstänger, utbyggnader, växande träd, etc.
 • Vid naturkatastrofer så som större skogsbränder där det kan påvisas ha en negativ inverkan på globalstrålningen i kundens geografiska område.
 • Om kund har under en längre period (mer än totalt 4 dagar på ett år) stängt av sin anläggning. Detta gäller även vid strömavbrott.
 • Vid garantiärenden där en komponent på solcellsanläggning har gått sönder och ska ersättas kommer dagarna det tar från nedstängning av anläggning tills det är igång igen räknas bort på det totala året, och ingen produktionsersättning kommer ges för denna tidsperiod.

Vid eventuell kompensation av produktionsgarantin sker det årsvis. Fördelningen är på 60/40 i antalet kWh kund konsumerar av produktionen och antalet kWh som kund får i överskott och säljer ut till elnätet. Summan som kund får för varje såld kWh är följande:

 • Spotpris från Nordpool (Snitt på senaste året)
 • 60 öre skattereduktion (Detta gäller så länge det stödet fortsätter finansieras av myndigheterna)

Summan kund får per konsumerad kWh kommer vara ett genomsnitt från SCBs statistik senaste året.

8. Reklamation 

Om Kunden vill åberopa att Solcellsanläggningen eller Tilläggstjänsten är felaktig, ska denne omgående och inom skälig tid underrätta Brael Norden AB om felet. Reklamerar Kunden inte inom skälig tid efter det att han märkt eller borde ha märkt felet får felet inte åberopas av Kunden.

9. Kompensation

Brael Norden AB är ansvarig för direkt förlust som uppkommit hos kunden som en följd av förseningar i leverans och brister. Med direkt förlust avses nödvändiga och dokumenterade extra utgifter som uppkommit hos kunden som en följd av bristerna.

Brael Norden AB ansvarar inte för direkt förlust om förseningen eller bristen beror på förhållanden utanför Brael Norden ABs kontroll och som Brael Norden AB inte haft rimlig möjlighet att undvika. Brael Norden AB ansvarar bara för direkt förlust som uppkommit som en följd av oaktsamhet från Brael Norden ABs sida.

Brael Norden AB ansvarar inte för indirekt förlust som uppkommit hos kunden som en följd av förseningar i leverans och brister, om inte förseningen eller bristen beror på grov vårdslöshet eller avsiktlig försummelse från Brael Norden ABs sida. Med indirekt förlust avses bland annat förlust av vinst på grund av att solcellsanläggningen inte kan användas som förväntat.

Solcellsanläggningen är inte kundens främsta energikälla. Brael Norden AB är därför inte ansvarig för förluster som orsakas direkt eller indirekt av elavbrott. När elnätet inte producerar ström, slår solcellsanläggningen av automatiskt.

Allt arbete på solcellsanläggningen måste utföras av behörig personal. Brael Norden AB är därmed inte ansvarig för brister som orsakats direkt eller indirekt som ett resultat av bland annat reparationer och underhåll som utförts av obehörig personal.

10. Force majeure 

Part är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt detta avtal, om underlåtenheten har sin grund i omständigheter av det slag som anges nedan (nedan “Befriande omständigheter”) och omständigheten förhindrar, försvårar eller försenar parts fullgörande därav. Såsom Befriande omständighet ska anses bland annat myndighetsåtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, brand, onormala väderförhållanden, översvämning, bristfälliga underkonstruktioner,  knapphet på transportmedel, varor eller energi eller olyckshändelse av större omfattning samt fel i eller försening av leverans från underleverantör orsakad av sådan Befriande omständighet.

11. Ansvarsbegränsning 

Brael Norden AB är inte ansvarigt för indirekt förlust som kan åsamkas Kunden. Denna ansvarsbegränsning omfattar, men är inte begränsad till, produktionsbortfall, hyreskostnader, inkomst, utebliven vinst och kapitalförlust. Kunden har inte rätt till ersättning för skada i näringsverksamhet.

12. Underleverantör 

Brael Norden AB äger rätt att anlita underleverantör för att fullgöra sina skyldigheter enligt avtalet.

13. Tvist 

Tvister mellan kunden och Brael Norden AB  ska i första hand göras upp i godo. Om det inte går ska tvisten hanteras i enlighet med svensk rätt och ska avgöras vid Stockholms tingsrätt.

14. Sekretesspolicy 

Brael.se skyddar och respekterar din integritet. Dina personuppgifter används endast till att administrera ditt konto och tillhandahålla begärda produkter och tjänster. Med jämna mellanrum vill vi också kunna kontakta dig angående våra produkter och tjänster och skicka information om annat innehåll relaterat till vår verksamhet som vi tror kan bara intressant för dig. 

Behandling av information om den registrerade individen involverar marknadsföring, säljsamtal, mailutskick, projektering, insamling av data relevant för utförandet av vårt erbjudande samt annat relaterat till den tjänst vi erbjuder.