fbpx

Allmänna avtalsvillkor vid köp av Solcellsanläggning

 

Dessa Avtalsvillkor utgör en integrerad del av Kundens avtal med Brael Norden AB (nedan ”Brael Norden AB”) avseende leverans och installation av Solcellslösning samt Tilläggstjänster. Giltiga från och med 2019-06-01. Brael Norden AB förbehåller sig rätten att till envar tid uppdatera dessa villkor

1. Solcellslösning och Tilläggstjänster 

Brael Norden AB åtar sig att leverera och installera den Solcellslösning som framgår av avtalet. Vidare åtar sig Brael Norden AB att leverera de tilläggstjänster som framgår av avtalet. För tilläggstjänsterna gäller även de särskilda villkor som framgår av dessa avtalsvillkor. 

2. Installation och driftsättning av Solcellsanläggningen

Brael Norden AB och kunden avtalar om tid för leverans och installation av Solcellsanläggningen. I installation ingår:

 • Montering av Paneler med komplett montagesystem 

 • 50 meter UV-beständig dubbelisolerad kabel med anslutningskontakter. Tillkommande kabel debiteras

 • AC brytare och  avsäkring av växelriktare i egen kapsling

 • 50 meter flexslang för dragning av kabel längs fasad

 • 2 håltagningar i fasad max 22 mm

 • Inkoppling av växelriktare mot elcentral

 • Uppkoppling av växelriktare mot monitoreringsportalen, förutsätter att det finns god wifi täckning eller LAN kabel framdragen. Växelriktare stödjer endast 2,4 GHz bandetBrael Norden AB hanterar för- och efteranmälan till elnätsbolag. Vid installationen och avlämnandet av Solcellsanläggningen ansvarar Kunden för att denne eller någon representant för kunden närvarar. Kunden ska även bereda Brael Norden AB och Brael Norden ABs underentreprenör tillträde till utrymmen som är nödvändiga för installation av Solcellsanläggningen.
Det åvilar Kunden att ansöka om bygglov om Kunden och Brael Norden AB inte skriftligen har kommit överens om annat.
Om installationen av Solcellsanläggningen försenas till följd av bygglovsansökan eller omständigheter som Brael Norden AB inte kan styra över, ska datum då Solcellsanläggningen ska vara installerad och klar för användning skjutas fram och ny tid för leverans och installation ska avtalas mellan parterna. Detsamma gäller om förseningen är orsakad av nödvändiga förstärkningar av elnätet.
För det fall Kunden inte fullgjort sina förpliktelser för att Solcellsanläggningen ska kunna driftsättas, till exempel avsaknad av anslutningsmöjligheter ska Solcellsanläggningen anses vara installerad och klar för användning då Brael Norden AB, eller dess underentreprenör, installerat Solcellsanläggningen på avsedd plats. Skulle de paneler eller annat material som kunden beställt utgå från lager eller på annat sätt bli försenade med mer än två veckor från planerat installationsdatum förbehåller sig Brael Norden AB rätten att ersätta de beställda varorna med en motsvarande produkt. Om det vid installationstillfället visar sig att alla offererade paneler inte får plats, reduceras priset per panel inklusive montagematerial. Vid bortfall av antal paneler på kundens begäran så reduceras priset enligt Brael Norden ABs inköpspris för det materialet. Eventuella fraktkostnader för returer som då uppstår betalas av kunden.

Följande ingår ej i offererat pris 

 • Om befintlig elcentral måste bytas eller kompletteras för att en godkänd installation ska kunna genomföras. 

 • Jordfelsbrytare eller överspänningsskydd ingår ej om inte annat avtalats.

 • Kabeldragning AC mer än 10 m mellan växelriktare och elcentral. 

 • Kabeldragning AC mer än 10 m mellan laddbox och elcentral.

 • Kabeldragning DC mer än 2 m mellan batteri och växelriktare.

 • Kabeldragning DC mer än 50 m från solpaneler till växelriktare

 • Om ändring av placering av panelerna och växelriktare, eller önskemål om annat montagematerial  på kundens begäran efter att installationen har påbörjats tillkommer arbetskostnader för den ändringen. 

 • Kostnader för bygglov.

 • Extra,  AC och DC,  brytare om detta är ett krav från nätägaren eller lokala riktlinjer.

 • Förstärkning av takkonstruktion om nödvändigt för säker och godkänd installation.

 • Transport av material mer än 15 m från upplagsplatsen.

 • Kostnader för kranbil om det krävs för att kunna lasta av material.

 • Grävning för markläggning av kabel.

Tillkommande kostnader debiteras enligt principen inköp +15%

3. Ångerrätt 

Om avtalet har ingåtts per distans, till exempel via telefon eller internet, gäller ångerrätt enligt lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokal. Kunden har i dessa fall rätt att ångra sig inom fjorton (14) kalenderdagar, räknat från dagen för leverans av produkten eller dagen för avtalad tjänst, dock tidigast från den dag då Kunden fått föreskriven information om sin ångerrätt. Om Kunden vill utöva sin ångerrätt ska Kunden lämna eller sända ett meddelande om detta till Brael Norden AB. Kunden kan använda sig av Konsumentverkets standardformulär som finns på Konsumentverkets webbplats. Kunden ska även kontakta Brael Norden ABs

kundservice för att erhålla vidare returinstruktioner. Returnering ska ske inom fjorton (14) dagar från det att Kunden utövar sin ångerrätt och returneringen ska ske i fullständigt, oskadat och i väsentligen oförändrat skick. All dokumentation ska bifogas returförsändelsen. Kunden står för returkostnaderna, vilket inkluderar eventuell ned- eller bortmontering. Om Kunden utövar sin ångerrätt ska denne ersätta Brael Norden AB för a) förhöjda leveranskostnader på grund av Kundens val av leveransmetod, för det fall Brael Norden AB har gått med på att stå för kostnaderna för återsändandet, b) eventuell värdeminskning i den mån det beror på att Kunden hanterat produkten i större omfattning än som varit nödvändigt för att fastställa produktens egenskaper eller funktion, och c) en proportionell andel av det avtalade priset för installation som utförts innan Kunden utövar sin ångerrätt, i de fall då Kunden har begärt att installationen skulle påbörjas innan eller under ångerfristen.


4. Kreditupplysning 

Brael Norden AB har rätt att utföra kreditprövning av Kunden innan Avtalets ingående och har rätt att avböja att ingå avtal med Kunden utifrån resultatet från kreditprövningen. 


5. Betalningsvillkor 

Fakturering sker med 80% i förskott vid materialbeställning 20 dagar innan planerat installationsdatum. 20%  faktureras efter färdigställd installation och drifttest av växelriktare. Vid delleveranser med mer än 14 dagar mellan varje moment faktureras varje moment vid färdigställandet av detta. Ett moment i installationen kan t.ex vara om endast paneler installeras vid ett tillfälle, för att senare kompletteras med t.ex växelriktare eller batteri. Efter förfallodatum debiteras dröjsmålsränta enl. lag. Eventuell fakturaanmärkning skall göras inom 8 dagar.  Full betalning ska erläggas på förfallodatum även i de fall då eventuella anmärkningar eller reklamationer efter installationen är färdigställd görs av kund. För det fall betalning inte erläggs i tid äger Brael Norden AB rätt att kräva ersättning för betalningspåminnelse, dröjsmålsränta enligt räntelagen (SFS 1975:635) samt andra åtgärder med anledning av betalningsförsummelser.e.


6. Priset

I händelse av kostnadsökningar utanför BraEl Norden ABs kontroll, överstigande 15%, äger BraEl Norden AB rätten att vidarefakturera dessa till Kunden i enlighet med konsumenttjänstlagen. Priset kan komma att justeras mot konsumentprisindex och beräknas på prisbasbeloppet per föregående månad från avtalsdatum mot prisbasbeloppet från föregående månad vid faktureringsdatum.


7. Återtagandeförbehåll

Solcellsanläggningen förblir Brael Norden ABs egendom intill dess att full betalning erlagts av Kunden. 


8. Fel och garantier 

Brael Norden AB svarar för att Solcellsanläggningen levereras i avtalsenligt skick. Brael Norden AB svarar endast för fel som finns vid den tidpunkt när Solcellsanläggningen blir installerad och klar för användning och som visar sig inom angivna garantitiden. Garantitiden börjar gälla när Solcellsanläggningen är installerad och klar för användning. Brael Norden ABs ansvar omfattar inte fel om Brael Norden AB gör sannolikt att felet beror på olyckshändelse eller därmed jämförlig händelse. Brael Norden ABs ansvar omfattar inte heller fel som uppstår till följd av bristfälligt underhåll, ändringar utan Brael Norden ABs skriftliga medgivande, av Kunden oriktigt utförda reparationer eller annat agerande av Kunden. Brael Norden AB ansvarar inte heller för normal förslitning eller försämring. 

Garantitider solcellsanläggningen:

Solcellspaneler 

enligt tillverkarens villkor. 

Växelriktare

Enligt tillverkarens villkor. 

Optimerare produktgaranti

Enligt tillverkarens villkor. 

Underkonstruktion

Enligt tillverkarens villkor. 

Installation

Enligt konsumenttjänstlagen. 

Produktionsgaranti

Brael garanterar 90% av den i avtalet  beräknade  produktionen under stipulerad återbetalningstid.

Brael Norden AB gör inte några åtaganden avseende faktisk produktion. Brael Norden AB ansvarar inte för produktionsbortfall som är att hänföra till yttre omständigheter som Brael Norden AB inte kan påverka, såsom exempelvis skuggning och strömavbrott. 

Yttre omständigheter som kan påverka produktionen där inte Brael Norden AB kan hållas ansvarig för garantiåtagande är:

 • Det kan påvisas att skuggfrekvensen över taket har förändrats i jämförelse hur det var vid installationstillfället. Exempel på situationer där skuggfrekvensen ändras kan vara uppsatta flaggstänger, utbyggnader, växande träd, etc.

 • Vid naturkatastrofer såsom större skogsbränder där det kan påvisas ha en negativ inverkan på globalstrålningen i kundens geografiska område. 

 • Nedsmutsning av paneler

 • Om kund har stängt av sin anläggning. Detta gäller även vid strömavbrott.

 • Vid garantiärenden där en komponent på solcellsanläggning har gått sönder och ska ersättas kommer dagarna det tar från nedstängning av anläggning tills det är igång igen räknas bort på det totala året, och ingen produktionsersättning kommer ges för denna tidsperiod.

Vid eventuell kompensation av produktionsgarantin sker det årsvis. Summan som kund får för varje  kWh upp till 90% av beräknad produktion är följande:

 • Spotpris från Nordpool i gällande elzon (Snitt på föregående år)


9. Reklamation 

Om Kunden vill åberopa att Solcellsanläggningen eller Tilläggstjänsten är felaktig, ska denne omgående och inom skälig tid underrätta Brael Norden AB om felet. Reklamerar Kunden inte inom skälig tid efter det att han märkt eller borde ha märkt felet får felet inte åberopas av Kunden.

Vid slutbesiktning gäller i konsumenttjänstlagen 54 §  Näringsidkaren ska i god tid underrätta konsumenten om när arbetet beräknas vara avslutat och slutbesiktning kan göras. Konsumenten ska därefter utan dröjsmål meddela näringsidkaren om han eller hon begär besiktning och, om så är fallet, utse en person att utföra besiktningen (besiktningsman).

Om konsumenten inte utser någon besiktningsman, får näringsidkaren göra det. Parterna kan också utse en besiktningsman gemensamt.

Besiktningsmannen ska så snart som möjligt kalla parterna samt den kontrollansvarige enligt 10 kap. 9 § plan- och bygglagen (2010:900) till slutbesiktningen. Lag (2010:1006).10. Kompensation

Brael Norden AB är ansvarig för direkt förlust som uppkommit hos kunden som en följd av förseningar i leverans och brister. Med direkt förlust avses nödvändiga och dokumenterade extra utgifter som uppkommit hos kunden som en följd av bristerna.

Brael Norden AB ansvarar inte för direkt förlust om förseningen eller bristen beror på förhållanden utanför Brael Norden ABs kontroll och som Brael Norden AB inte haft rimlig möjlighet att undvika. Brael Norden AB ansvarar bara för direkt förlust som uppkommit som en följd av oaktsamhet från Brael Norden ABs sida.

Brael Norden AB ansvarar inte för indirekt förlust som uppkommit hos kunden som en följd av förseningar i leverans och brister, om inte förseningen eller bristen beror på grov vårdslöshet eller avsiktlig försummelse från Brael Norden ABs sida. Med indirekt förlust avses bland annat förlust av vinst på grund av att solcellsanläggningen inte kan användas som förväntat.

Solcellsanläggningen är inte kundens främsta energikälla. Brael Norden AB är därför inte ansvarig för förluster som orsakas direkt eller indirekt av elavbrott, förseningar eller på annat sätt utebliven produktion.

Allt arbete på solcellsanläggningen måste utföras av behörig personal. Brael Norden AB är därmed inte ansvarig för brister som orsakats direkt eller indirekt som ett resultat av bland annat reparationer och underhåll som utförts av obehörig personal.


11. Force majeure 

Part är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt detta avtal, om underlåtenheten har sin grund i omständigheter av det slag som anges nedan (nedan “Befriande omständigheter”) och omständigheten förhindrar, försvårar eller försenar parts fullgörande därav. Såsom Befriande omständighet ska anses bland annat myndighetsåtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, brand, onormala väderförhållanden, översvämning, bristfälliga underkonstruktioner,  knapphet på transportmedel, varor eller energi eller olyckshändelse av större omfattning samt fel i eller försening av leverans från underleverantör orsakad av sådan Befriande omständighet. 


12. Ansvarsbegränsning 

Brael Norden AB är inte ansvarigt för indirekt förlust som kan åsamkas Kunden. Denna ansvarsbegränsning omfattar, men är inte begränsad till, produktionsbortfall, hyreskostnader, inkomst, utebliven vinst och kapitalförlust. Kunden har inte rätt till ersättning för skada i näringsverksamhet. 


13. Grön Teknik – Skattereduktion

Beställaren avser att utnyttja möjligheten till skattereduktion för Grön Teknik avseende det aktuella uppdraget. Enligt den så kallade fakturamodellen gäller från den 1 juli 2009 att beställaren ska faktureras hela ersättningen för avtalet och betala hela ersättningen minskad med ett belopp som motsvarar nivåerna som skatteverket angivit för Grön Teknik, dock högst 50 000 kr per person och per år. Parterna är överens om att fakturamodellen ska användas för detta uppdrag. Beställaren försäkrar att hen är – helt eller delvis – ägare/ innehavare av angiven fastighet. Entreprenören ska i faktura särskilt redovisa de olika kostnaderna som krävs för att utnyttja avdraget. För det fall Skatteverket efter begäran inte medger – helt eller delvis – utbetalning eller om Skatteverket begär återbetalning av tidigare erhållen utbetalning, äger entreprenören rätt att omgående fakturera beställaren återstående del av kostnaden. Beställaren är betalningsskyldig för detta belopp och betalning ska betalas till entreprenören inom 10 dagar från fakturering. Dröjsmålsränta utgår från och med den dag entreprenören begär utbetalning från Skatteverket. Överskjuter ROT beloppet 50 000 kr behöver det finnas en till medsökande med samma villkor som ovan. Om det ej finns medsökande eller om ROT överstiger 100 000 kr kommer överskjutande belopp faktureras kund.

14. Underleverantör 

Brael Norden AB äger rätt att anlita underleverantör för att fullgöra sina skyldigheter enligt avtalet. Brael Norden AB äger rätt att överlåta avtalet till syster och dotterbolag i samma koncern för att fullgöra sina skyldigheter enligt avtalet.

15. Tvist 

Tvister mellan kunden och Brael Norden AB  ska i första hand göras upp i godo. Om det inte går ska tvisten hanteras i enlighet med svensk rätt och ska avgöras vid Stockholms tingsrätt.